ساعت کار دفتر: بعد از ظهرها با وقت قبلی

دوشنبه 12 خرداد 1399

سهم مستمری بازماندگان متوفی
    
تعداد بازدید: 473
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1397/9/11

سهم مستمری بعد از فوت شخص به وارثان او می رسد. لذا بعد از فوتِ کسی که دارای مستمری است، بازماندگان او می توانند از حقوق مستمری وی استفاده کنند...

سهم مستمری بازماندگان متوفی

سهم مستمری بعد از فوت شخص به وارثان او می رسد. لذا بعد از فوتِ کسی که دارای مستمری است، بازماندگان او می توانند از حقوق مستمری وی استفاده کنند. اما برای تحقق این امر متوفی باید شرایط ذیل را دارا باشد.
• متوفی باید بازنشسته و دارای بیمه باشد. بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ در ده سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک سال‌ كار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.
• در صورت فوت بیمه‌شده‌ای كه در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یكسال كار، مشروط بر اینكه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز كار را پرداخت كرده باشد.
• بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی كه پیش از تصویب این ماده واحده، فوت شده اند و مستمری در مورد آن ها برقرار نشده است، مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره ۲ هستند.
• در صورتی که، بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد، ولی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.
• در صورت فوت بیمه‌شده‌ای كه بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
• بیمه‌شده‌ای كه از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه او از یك سال تا ده سال باشد، به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه غرامت مقطوعی، برابر با یك ماه حداقل دستمزد كارگر عادی در زمان فوت به صورت یكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
• در شرایطی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حوادث ناشی‌ از كار یا بیماری‌های‌ حرفه‌ای‌ فوت‌ نماید، حقوق مستمری به بازماندگان او تعلق خواهد گرفت.
• هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازكارافتاده به مدت شش ماه، مستمری بازنشستگی یا ازكارافتادگی كلی خود را مطالبه نکند، بازماندگانِ او حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت كنند. درصورتی كه، معلوم شود شخص مذكور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول برمی گردد.

کدام بازماندگان متوفی حق گرفتن مستمری را دارند ؟

پس از فوت بازنشسته یا فردی که طبق تشخیص قانون بازماندگان او مشمول مستمری می شوند. وراث این حق را دارند که، جهت دریافت مستمری اقدام کنند. اما سوال اینجاست که به کدام یک از وارثان مستمری تعلق می گیرد. ماده ۸۶ «قانون استخدام کشوری» وراث قانونی را شامل ، فرزندان ، زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدر که کفالت آن ها به عهده ی متوفی باشد می داند. نوادگانی ‌که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی هستند نیز در مجموعه ی وارثان قرار می گیرند. اما قانون برای وراث شرایطی را در نظر گرفته است. ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به صورت مفصل به این مسئله می پردازد.

 

فرزندان

فرزندان متوفی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال‌ تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

فرزندان ذکور

فرزندان یا نوادگان پسر، باید کمتر از ۲۰ سال سن داشته باشند. این افراد، فقط در شرایطی که مدرک معتبر مبنی بر تحصیل در دانشگاه ارائه دهند می توانند تا ۲۵ سالگی مستمری دریافت نمایند.

فرزندان اناث

در مورد فرزندان و نوادگان دختر متوفی، در بند «ب» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری می خوانیم: «فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند، حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان پرداخت می گردد.» اما این قانون اصلاح شده و اکنون حقوق مستمری فرزندان دختر تا زمانی که همسر و حرفه ای ندارند، پرداخت می شود.
این موضوع در بند ۲ ماده ۱۱۱ «قانون مدیریت خدمات کشوری» و بند ۳ ماده ۴۸ «قانون حمایت خانواده»، مصوب سال ۱۳۹۲ هم، مورد تأکید قرار گرفته است.

همسر دائم

عیال دائم بیمه ‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است، می تواند مستمری دریافت نماید. همسر فرد متوفی اگر دوباره ازدواج کند، از دریافت حقوق مستمری همسر متوفی محروم می‌شود. در صورتی که شوهر دوم نیز فوت کند، می تواند دوباره از حقوق همسر متوفی اول برخوردار شود.

پدر و مادر

پدر و مادر متوفی که تحت تکفل او باشند و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در زمان فوت متوفی خودشان در حال دریافت مستمری از سازمان نباشند، می توانند از حق مستمری متوفی استفاده نمایند‌.

سهم مستمری بازماندگان، در صورتی که متوفی زن باشد

اگر بیمه ‌شده اصلی زن باشد و فوت کند، با توجه به ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی «شوهر وی به شرط این که، تحت تکفل زن بوده و سن ‌او از بیش از۶۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشد و از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت نکند، می‌تواند از مستمری بیمه ‌شده متوفی برخوردار شود.
در مورد فرزندان زن نیز در صورتی که پدر آنها در قید حیات نباشد یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکنند و ثانیاً سن آنها کمتر از ۱۸ سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند، تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌ یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌ قانون قادر به کار نباشند» می‌توانند بعد از مرگ مادر از مستمری او استفاده کنند.

میزان مستمری بازماندگان چه قدر است ؟

در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازماندگان مشخص شده است. «میزان مستمری همسر بیمه‌ ‌شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده است و در صورتی که بیمه ‌شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.» اما با توجه به اصلاحی که در این قانون صورت گرفته است، میزان مستمری همسر به میزان ۱۰۰ درصد از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. همچنین «میزان مستمری هر فرزند بیمه‌ ‌شده متوفی معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، مستمری او ۲ برابر میزان مذکور خواهد بود.»

مستمری پدر و مادر بیمه ‌شده متوفی نیز معادل ‌۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده است. لازم به ذکر است، مجموع مستمری دریافتی بازماندگان، نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی بیشتر باشد.
در صورتی که، مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت، اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود، سهم بقیه ی بازماندگان متوفی با توجه ‌به تقسیم‌بندی مذکور افزایش می یابد.

وکیل ارث در شیراز

در صورتی که هر گونه پرسش یا ابهامی در مورد قوانین مربوط به، سهم مستمری بازماندگان متوفی دارید، می توانید از مشاوره با وکیل ارث در شیراز بهره مند شوید. حامد اسکندری وکیل پایه یک دادگستری بوده و دارای ده ها پرونده ی موفق در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری می باشد. این امکان فراهم شده است تا پرسش های خود را از طریق آنلاین مطرح نموده و مشاوره های لازم را دریافت نمایید‌.

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.