ساعت کار دفتر: بعد از ظهرها با وقت قبلی

دوشنبه 12 خرداد 1399

جرم مزاحمت جنسی
    
تعداد بازدید: 512
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1397/9/14

مزاحمت جنسی ، از جمله موارد خشونت و تیعیض علیه زنان است. امروزه با توسعه ی شهر نشینی و افزایش حضور زنان در جامعه ، شاهد افزایش مزاحمت جنسی هستیم..

مزاحمت جنسی

جرم مزاحمت جنسی

مزاحمت جنسی ، از جمله موارد خشونت جنسی و تبعيض عليه زنان است. امروزه با توسعه ی شهرنشينی و افزايش حضور زنان در جامعه، شاهد افزایش مزاحمت جنسی هستیم. در اين فضا، فرهنگ جنسيتی حاكم بـر جامعـه، سـكوت اجباری بزه ديدگان به دلیل ترس از آبرو و برخی عوامل ديگر، موجب افزايش نرخ آزار جنسی و تبـديل شـدن آن بـه يك معضل اجتماعی عمده شده است.
این موضوع عواقب ناگواری به همراه دارد که با افزايش احسـاس ناامني اجتماعي، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتيجه محدود شدن آزاديهـاي فـردي وكاهش مشاركت اجتماعي بانوان می گردد. در اين مقاله، به بررسی مفهوم مزاحمت جنسی ، انـواع و مجازات این جرم می پردازیم. با توجه به این که این جرم به کرات اتفاق می افتد و اثبات آن دشوار است، بیش از برخورد کیفری با مسئله فرهنگ سازی جهت حفظ حریم جنسی افراد بسیار مهم است.

موارد مزاحمت جنسی

مزاحمت جنسی امکان دارد در محـيط كـار، دانشگاه و يا فضاهای عمومي مانند خيابان، پارك و يا مراكز خريد اتفاق بیفتد. مزاحمـت جنسي طيف وسيعی از رفتارهای آزار دهنده را در برمی گیرد، نقطه اشتراک تمامي اين اعمال، عدم رضـايت سوژه و لطمه به تماميت معنوي وي است. این رفتارها عبارتند از: نگاههاي نامناسب، الفاظ ركيك و ناپسـند تـا تمـاس فيزيكي و لمس اعضاي بدن و…
هر چند بسياري از رفتارهاي تشكيل دهنده اين جرم، داراي ماهيت جنسي هستند، امـا مزاحمت جنسي لزوماً به رفتارهاي جنسي محدود نمي گردد. هرگونه رفتار آزاردهندهاي كـه با توجه به هويت طرف مقابل به عنوان يك سوژه جنسي صـورت پـذيرد، مزاحمـت جنسـي تلقي ميگردد. به عنوان مثال می توان به مواردی اشاره کردکه ، الفاظ آزاردهنده اي براي تحقيـر جنسـي يـك زن بـه كـارگرفته می شود. يكي از اركان مهم مزاحمت جنسي عدم رضايت بزه ديـده اسـت. در هـيچ يـك از انـواع مزاحمت جنسي، سوژه نسبت به شكل گيري رفتار رضايت نـدارد. بنـابراين اگـر در مـواردي سوژة رفتارهايي چون تماس فيزيكي و لمس اعضاي بدن در وسايل نقليـه عمـومي و نظـاير آن، نسبت به تحقق رفتار ناراضي نباشد، اين رفتار را بايستي در قلمرو روابط نامشـروع و نـه جرم مزاحمت، وارد كرد.
لازم به ذکر است، اين مزاحمت ها محدود به طبقه و يا قشر خاصي نيست. در حقیقت مزاحمت ها از سوی گروه ناهمگون ومتفاوتي اتفاق می افتد. حتی نمی توان رده ی سنی معینی برای مزاحمت جنسی در نظر گرفت. فرد مزاحم می تواند جـوان، نوجـوان، ميانسـال و عمومـاً در هـر شـغل و طبقـه اجتماعي باشد. نکته ی قابل توجه این است که، مزاحمت های جنسی ، بدون در نظر گرفتن ظاهر يك زن، تحصيلات، پايگاه اجتماعي و يا حتي وضعيت تأهل او، انجام می شود. این موضوع در برخی از افراد تا حد بیماری روانی شیوع دارد.

 

جرم مزاحمت جنسی

جهت بررسی جرم مزاحمت جنسي پيش از هر چيز، باید با ماهیت این جرم آشنا شویم و وجوه افتراق آن از جرايم مشابه بشناسیم. از آن جا که ، مزاحمت جنسی طيف گسترده ای از رفتارها را در برمی گیرد، بيـان تعريفي جامع و مانع از آن چندان آسان نيست؛ اما تمركز بر وجوه اشتراكي كه اين رفتارهـا دارند، ما را در جهت نيل به هدف كمك مي كند. تمامی رفتارهای لفظی و غیر لفظی که موجب آزار جنسی مخاطب شود در گروه مزاحمت جنسی قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است كه، مزاحمت جنسي جرمي مطلق بوده و تحقق نتيجه به اين معنا كه، عملاً فرد از رفتار ارتكابي ناراحت شـده و يـا نـزد جمـع معيني تحقير شود، شرط نيست.

قانون مزاحمت جنسی در حقوق ایران

در حقوق ايران مزاحمت جنسي نخستين بار در «ماده ۳» لايحه قانوني در مورد مجـازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيـت و آسـايش عمـومي» مصـوب۱۳۳۶ جرم انگاري گرديد.
در آن زمان قربانیان اين جرم فقط زنـان و دختـران بودنـد. در سال ۱۳۷۵ ، در ماده ی ۶۱۹ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي، اطفال نيـز بـه گروه بزه ديدگان اين جرم اضافه شدند. اکنون مزاحمت نسبت به پسران تا ۱۵سال تمام قمري نیز در زمره ی این جرم قرار دارد.
در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي بدون آن كه تعريفي از مزاحمت جنسي به عمـل بیاید، می خوانیم : «هر كس در امـاكن عمـومي يـا معـابر، متعـرض يـا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كنـد، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
با توجه به این که ، ايـن گونه مزاحمت ها عفت و اخلاق عمومي را نيز جريحه دار مي سازد، بر خلاف جرم توهين ساده (ماده ۶۰۸ )كه قابل گذشت است، جرم مزاحمت جنسی غيرقابل گذشت می باشد.
ويژگي مهمی که در جرم مزاحمت جنسی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ، در این جرم بزه دیده به عنوان سوژه جنسی دیده می شود. لذا باید به تفاوت آن با جرم توهین توجه نمود . به عنوان مثال؛ زنی که در خیابان به دلیل اشتباه در رانندگی مورد توهین یا فحاشی خارج از هویت جنسیش قرار می گیرد، بايستي خارج از جرم مزاحمت و در قلمرو توهين ساده (ماده ۶۰۸ قـانون مجـازات اسلامي) مجازات شود.

تفكيك مزاحمت جنسي از روابط نامشروع

نكته مهم ديگر در بررسی جرم مزاحمت جنسی تفکیک این جرم از روابط نامشروع است. آن چه مسلم است، ركن كليدي مزاحمت عدم رضايت بزه ديده است. درصورتی که، روابط نامشروع ممكن است بـا رضـايت طرف مقابل و يا بدون رضايت وي صورت پذيرد. لذا روابط جنسي كه با رضـايت سـوژه است، هيچ گاه در قلمرو مزاحمت وارد نمي شود. اما پرسشی كه در اين جـا مطـرح مي شود اين است كه، چه زمانی يك رفتـار در قلمـرو مزاحمت وارد شده و چه زمانی در قلمرو روابط جنسي با اكراه؟ در پاسخ به این پرسش می توانیم بگوییم، مزاحمـت فيزيكي مربوط به زماني است كه رابطه جسماني حالت ابتدايي داشته و هدف مزاحم چیزی فراتر از مزاحمت نباشد. يا اين كه عليرغـم هـدف مرتكب به پيشروي، در همان سطح اوليه متوقف گردد. مواردی مانند؛ دست درازي كردن در اتوبوس در گروه مزاحمت جنسی قرار می گیرند.

بهترین وکیل کیفری درشیراز

با توجه به آنچه گفتـه شـد مـيتـوان یک تعریف جامع و مانع از مزاحمـت جنسـي ارائه داد :«مزاحمت جنسي هرگونه رفتار آزاردهنـده، مرعـوب كننـده و يـا تحقيركننـده اي اسـت كـه برخلاف رضايت سوژه و با توجه به هويت جنسي وي صورت پذيرد.»
همان گونه که در متن مقاله اشاره نمودیم، اثبات جرم مزاحمت جنسی بسیار دشوار است، لذا حضور یک وکیل آگاه در این زمینه می تواند شما را در مرحله ی اثبات تا پیگیری روند پرونده و مجازات مجرم یاری کند. حامداسکندری وکیل پایه یک دادگستری در شیراز آماده ی پذیرش وکالت شما در انواع دعاوی کیفری است.
اگر به دنبال این هستید که مشکل خود را از طریق مشاوره با وکیل تلفنی در شیراز حل کنید، با شماره های تماس موجود در سایت تماس بگیرید.

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.